EN | ar-eg

Choose us because of our specialty, much more your profession and insight.

Dự án

  • Jamaica

    Macs là một trong những nhà máy dược phẩm lớn nhất và là nguồn cung cấp thuốc chính cho chính quyền địa phương và các tổ chức y tế ở Jamaica. Từ năm 2010, Macs và Aligned đã hợp tác. Trong năm 2014,...
    Xem chi tiết